Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Niên Khóa 2017-2019 và Niên Khóa 2014-2016
Hội Trưởng :
Nguyễn Tiến Đạt
Phó Hội Trưởng :
Lê Bảo Xuyến
Nguyễn Trọng Lộc
Thủ Quỹ :
Trịnh Thúy Nga
Tổng Thư Ký :
Nguyễn Bích Ngọc
Phó Hội Trưởng :

Ban Chấp Hành
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2019 ALASCA. All rights reserved.
Uỷ Viên Liên Lạc
với Hội Paris :
Nguyễn Quang Trác
Uỷ Viên Phụ Trách
Văn Nghệ :
Phạm Thúy Hằng
Uỷ Viên Phụ Trách
Thông Tin :
Nguyễn Hồng Vân
Uỷ Viên Điều Hành
Website :
Nguyễn Thúy Dzung
Niên Khóa 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, và 2013
Hội Trưởng :
Dương Minh Châu
Phó Hội Trưởng :
Lê Bảo Xuyến
Nguyễn Hữu Tiến
Tổng Thư Ký/Thủ Quỹ :
Phạm Thị Diễm Tuyết
Phó Hội Trưởng :